چارت سازمانی

چارت سازمانی آزمایشگاه جردن به شرح زیر میباشد .